dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
Knight

Such a sweet moment while doing his hair. I just have to share it here 💙

Such a sweet moment while doing his hair. I just have to share it here 💙
402
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511469621966098437

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây