dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
mon⁷

they had joon panicking

they had joon panicking
463
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511143145836359682

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây