dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter

Olivia Rodrigo patting Taehyung’s shoulder as an appreciation gesture after their skit.

Olivia Rodrigo patting Taehyung’s shoulder as an appreciation gesture after their skit.
599
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511367436364566530

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây