dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
cade

remember when spider-man ripped off wolverine’s legs? yeah… that was dark

remember when spider-man ripped off wolverine’s legs? yeah… that was dark
476
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1510859197008723969

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây