dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
HoodFamousTV

His opps gotta be heated after this😂😂

His opps gotta be heated after this😂😂
443
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511438094255509510

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây