dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
one (1) slap

“Straight” men to Future whenever Russell is the topic:

“Straight” men to Future whenever Russell is the topic:
385
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511464480554688512

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây