dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
God Complex

“You’re a Versace woman”

“You’re a Versace woman”
774
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511380813039943690

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây