dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
✧༺ 𝔢𝔦𝔧𝔲𝔫 ༻✧

ethnic gay weddings!!!! 😭🥹💗

ethnic gay weddings!!!! 😭🥹💗
419
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511350473764261909

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây