dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
Jensen from Dodge City

Girl what in the fuck

Girl what in the fuck
448
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511793063131234306

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây