dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
mr. b.

I know we’re tired. But this was spot on 💀

I know we’re tired. But this was spot on 💀
396
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511727568860368906

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây