dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
amie ⁷ 🪴📖

IS THIS NOT THE CUTEST PIN YOUVE EVER SEEN?!?! 💕💜🥰

IS THIS NOT THE CUTEST PIN YOUVE EVER SEEN?!?! 💕💜🥰
488
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511423268447686657

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây