dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
cam.

My sim when I pick the kleptomaniac trait

My sim when I pick the kleptomaniac trait
632
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511514294206312448

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây