dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
Chef Lisa Brooks

Ok now y’all KNOW I had to make up for that craziness we saw the other day. Here’s my video showing you how to make Fried Chicken!

Ok now y’all KNOW I had to make up for that craziness we saw the other day. Here’s my video showing you how to make Fried Chicken!
395
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511855080106082305

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây