dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
Các video phổ biến gần đây
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1442536146550988800

Just add a "dl" to download via Twitter URL